GDPR

INFORMACE PRO KLIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
I. Správce osobních údajů
MUDr. Weiss Zdeněk(jméno a příjmení, nebo obchodní firma)
62991281(identifikační číslo osoby – IČO)
Purkyňova 552, Nymburk, 28802(sídlo)
II. Účel/y zpracování osobních údajů
I. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
Registrace a vedení pacienta
II. Osobní údaje, které zpracováváme
adresa
adresa (nezletilý)
datum narození
datum narození (nezletilý)
doručovací adresa
doručovací adresa (nezletilý)
jméno
jméno (nezletilý)
krevní skupina
místo narození
místo narození (nezletilý)
osobní stav
Rh faktor krve
rodné číslo
rodné číslo (nezletilý)
telefonní číslo - soukromé
trvalé bydliště
trvalé bydliště (nezletilý)
věk
věk (nezletilý)
zdravotní stav - údaje o tělesném nebo dušením zdraví, o poskytnutí zdravotních služeb
zdravotní stav - údaje o tělesném nebo dušením zdraví, o poskytnutí zdravotních služeb
(nezletilý)
zdravotní znevýhodnění
zdravotní znevýhodnění (nezletilý)
III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je
souhlas se zpracováním osobních údajů
IV. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také
zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným
nařízením o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.
V. Doba zpracování osobních údajů
S10 - 10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí pacienta
Osobní údaje zpracovávané jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou
budete naším klientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším klientem přestanete být, neníli
stanoveno jinak.
VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u
nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat
s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost
osobních údajů ověřit;
zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení
jejich použití;
jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude
ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a
svobodami;
právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní
údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než vyžaduje zákon. Údaje, které o Vás vedeme za
účelem poskytování služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci, uzavřených smlouvách,
záručních listech apod.), vymazat nesmíme;
právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za
účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému
správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme
automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme
za účelem poskytování služeb, však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných nebo orgánu
veřejné moci.
právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním
osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost
můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání
nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na
ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho
dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému
zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku
vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále
tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování služeb je zákonným požadavkem.
Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout služby